Obchodní podmínky

Obchodní podmínky Agentura Encanto jako dokument .pdf ke stažení.

Základní ustanovení

 1. Mgr. Martin Illek, Švédská 1842/45, 150 00 Praha 5, IČ:[74448986 ], poskytující překladatelské a tlumočnické služby pod značkou Encanto (dále jen „Agentura“) vydává Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování služeb Agentury (dále jen „VOP“). Právní vztahy mezi Agenturou a právnickou nebo fyzickou osobou při poskytování překladatelských a tlumočnických služeb, v rámci předmětu činnosti Agentury (dále společně též „Služby“) se řídí právem České republiky (dále jen „ČR“).
 2. VOP se vztahují na všechny smluvní vztahy mezi Agenturou a právnickou nebo fyzickou osobou, jíž Agentura poskytuje Služby (dále jen „Klient“), včetně osob, které jednají jménem Klienta nebo na jeho účet. Tyto VOP jsou nedílnou součástí veškerých smluv, nabídek služeb, potvrzených objednávek a dalších dohod o spolupráci (dále jen „Smlouva“) uzavřených mezi Agenturou a jejími Klienty, kterým Agentura poskytuje Služby. Smlouva mezi Agenturou a Klientem vzniká i bez uzavření písemné smlouvy o poskytování Služeb, a to na základě objednávky Klienta, obsahující popis požadované služby, která byla potvrzena (odsouhlasena) Agenturou. Objednávka je přijata a potvrzena tou z následujících skutečností, která nastane dříve: (i) potvrzením objednávky, které sdělí Agentura Klientovi, nebo (ii) poskytnutím služeb požadovaných v objednávce Agenturou. Agentura je oprávněna odmítnout objednávku. Odmítnutí objednávky může být učiněno písemně, faxem, emailem nebo ústně. Taková objednávka je závazná a tyto VOP jsou její nedílnou součástí. Za objednávku se považuje objednávka, která byla doručena v písemné formě na adresu Agentury, a dále také objednávka zaslaná elektronickou poštou (e-mailem) či elektronickým objednávkovým formulářem, který Klient vyplnil a odeslal z webových stránek Agentury – www.encanto.cz.
 3. Tyto VOP upravují práva a povinnosti Agentury a Klienta vyplývající ze Smlouvy a v souladu s ustanovením § 273 zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku vymezují obsah smlouvy v rozsahu, v jakém není odchylně vymezen ve smlouvě. V případě odchylek mezi těmito VOP a smlouvou rozhoduje smlouva.
 4. Na uzavření smluvního vztahu s Agenturou není právní nárok.
 5. V rámci své nabídky Služeb Agentura poskytuje:
 1. Služby jsou poskytovány s náležitou odbornou péčí.
 2. Agentura si vyhrazuje právo využít k poskytování služeb (nebo jejich části) externí subjekt (dále jen „externí subjekt“)
 3. Klient může objednávku zrušit pouze písemnou formou, faxem nebo emailem. Klient uhradí Agentuře plnou odměnu za služby, které již byly Agenturou poskytnuty do data, k němuž Agentura obdrží zrušení objednávky. Klient dále nahradí Agentuře veškeré náklady, které jí ve spojitosti se zrušenou objednávkou vznikly do data, kdy obdržela zrušení objednávky.
 4. Klient poskytne Agentuře náležitou součinnost při poskytování služeb.
 5. Služby jsou poskytovány na základě údajů, informací a podkladů, které klient včas poskytl Agentuře. Klient odpovídá za správnost, úplnost a včasné předání všech údajů, informací a podkladů předaných Agentuře pro účely poskytování Služeb. Agentura není povinna ověřovat správnost, přesnost a úplnosti žádných údajů, informací a podkladů, které jí klient předá, ani chyby či nesprávnosti odhalovat.
 6. Základem pro stanovení odměny za poskytování tlumočnických služeb je čas vynaložený na poskytování těchto služeb spolu s hodinovými sazbami osob, které tyto tlumočnické služby vykonávají (včetně tlumočnických služeb poskytovaných externím subjektem). Pokud lze předem stanovit časový rozsah a hodnotu tlumočnických služeb, může se klient s Agenturou dohodnout na pevné výši odměny. Pokud není možné přesně stanovit časový rozsah a hodnotu tlumočnických služeb, které mají být poskytnuty, Agentura může klientovi poskytnout odhad odměny. Klient tímto bere na vědomí, že tento odhad odměny je pouze indikací, která pro Agenturu není závazná.
 7. Klient zodpovídá za aktuálnost, správnost a úplnost svých údajů předávaných Agentuře v souladu s právními předpisy. Tyto skutečnosti stvrzuje Klient svým podpisem na příslušném tiskopisu před pracovníkem Agentury.
 8. Klient je povinen bez zbytečného odkladu písemně oznámit Agentuře všechny změny údajů požadovaných při uzavření smluvního vztahu. Neoznámení těchto změn a údajů považuje Agentura za porušení smluvních podmínek s Agenturou.
 9. Agentura je oprávněna provést započtení svých splatných i nesplatných pohledávek, které má vůči Klientovi a které vznikly v souvislosti s poskytováním Služeb. Tyto své pohledávky je Agentura oprávněna započíst proti splatné i nesplatné pohledávce Klienta vůči Agentuře, která vznikla Klientovi v souvislosti se Službami nebo z jiného důvodu.
 10. Klient a Agentura jsou oprávněni písemně vypovědět smlouvy bez uvedení důvodu s výpovědní lhůtou stanovenou na tři dny nebo sjednanou ve smlouvě.
 11. Agentura je oprávněna od smlouvy odstoupit v případě závažného porušení smluvní povinnosti ze strany Klienta.

Lhůty

 1. Agentura provádí Služby ve lhůtách, dohodnutých ve Smlouvě. Pro stanovení okamžiku přijetí zakázky pro účely počítání lhůt pro provádění Služeb je rozhodující den/hodina předání dokumentu k překladu do Agentury a jeho forma.
 2. Připadne-li okamžik přijetí zakázky na dobu, která není provozní dobou Agentury, nebo na dobu po uplynutí lhůty stanovené Agenturou, platí, že zakázka byla přijata na začátku provozní doby Agentury následujícího pracovního dne.

Reklamace

 1. Klient je povinen neprodleně zkontrolovat správnost provedení Služeb. Pokud Klient zjistí nesrovnalosti v provedených službách, je povinen oznámit závady a uplatnit požadavky na jejich odstranění bez zbytečného odkladu poté, kdy se dozvěděl o vzniku závady, nejpozději ve lhůtě stanovené v bodě 31 tohoto článku.
 2. Vyhotovená zakázka je vadná tehdy, pokud nemá odpovídající gramatickou, stylistickou anebo významovou kvalitu.
 3. Vyhotovená zakázka je vadná také tehdy, pokud nebyla provedena v souladu s podepsanou smlouvou nebo stvrzenou objednávkou.
 4. V ostatních případech se má za to, že zakázka byla řádně vyhotovena.
 5. Reklamace se uplatňuje písemně. V písemné reklamaci je nutné uvést její důvod a popsat charakter vad.
 6. Klient vyznačí v dokumentu předmětné vady podtržením nebo jinak.
 7. Pokud Agentura uzná reklamaci překladu ze strany Klienta za důvodnou, zajistí na vlastní náklady a v přiměřené lhůtě korekturu daného překladu. V případě uznání reklamace zakázky má Klientl nárok na slevu z ceny zakázky. Výše slevy na uznané reklamace vad se řídí dohodou obou stran. Pokud se strany nedohodnou, bude se sleva řídit odborným posudkem nezávislého odborníka zvoleného dohodou smluvních stran z řad překladatelů a tlumočníků, v případě soudně ověřených překladů ze seznamu soudních překladatelů a tlumočníků.
 8. Náklady spojené s vyhotovením znaleckého posudku nezávislého odborníka jsou Agentural i Klient povinni uhradit formou zálohy, každý z nich ve výši 50 %. Konečné vyúčtování nákladů jednotlivým stranám bude provedeno podle výsledků posudku oprávněnosti reklamace dle rozhodnutí odborníka v reklamačním řízení.
 9. Za případnou škodu způsobenou vadami vyhotovené zakázky odpovídá Agentura do výše ceny zakázky.
 10. Nároky plynoucí z odpovědnosti za vady zanikají, jsou-li uplatněny opožděně.
 11. Klient je povinen uplatnit nároky z vad zakázky u Agentury bez zbytečného odkladu poté, co je zjistí, nejpozději však do 14 dnů ode dne převzetí vyhotovené zakázky.
 12. Klient je povinen neprodleně oznámit Agentuře všechny skutečnosti související s poskytovanými službami, které mohou vést k jeho bezdůvodnému obohacení nebo ke vzniku škody na straně Agentury.

Ceny a odměna

 1. Pokud není ve smlouvě dohodnuto jinak, je Agentura oprávněna za poskytované služby vybírat odměnu podle Sazebníku, platného v den zúčtování odměny.
 2. Základem pro stanovení odměny za poskytování tlumočnických služeb je čas vynaložený na poskytování těchto služeb spolu s hodinovými sazbami osob, které tyto tlumočnické služby vykonávají (včetně tlumočnických služeb poskytovaných externím subjektem). Pokud lze předem stanovit časový rozsah a hodnotu tlumočnických služeb, může se klient s Agenturou dohodnout na pevné výši odměny. Pokud není možné přesně stanovit časový rozsah a hodnotu tlumočnických služeb, které mají být poskytnuty, Agentura může klientovi poskytnout odhad odměny. Klient tímto bere na vědomí, že tento odhad odměny je pouze indikací, která pro Agenturu není závazná.
 3. Základem pro stanovení odměny za poskytování překladatelských služeb je cena za jednu normostranu textu dodaného klientem zaokrouhlenou na dvě desetinná místa.
 4. Odměna za poskytování Služeb nezahrnuje náklady, které Agentuře vzniknou v souvislosti s poskytováním těchto Služeb. Účelné náklady, které Agentura vynaloží, a to včetně cestovného a diet, a výlohy na nákup zboží a služeb, které v souvislosti s poskytováním služeb vznikly, budou k odměně za poskytování těchto služeb připočteny. Při služebních cestách využívá Agentura železniční dopravu první třídou, druhou třídu (economy class) při letech v rámci Evropské unie a první třídu (business class) při letech mimo Evropskou unii. V případě, že náklady přesáhnou částku 30.000,- Kč za objednávku, požádá Agentura Klienta o souhlas a na žádost mu poskytne kopie všech faktur jako doklad o vynaložených nákladech. V případě, kdy poskytnutí služby vyžaduje předložení dalších podkladů a Klient souhlasí s jejich obstaráním, je Agentura oprávněna požadovat od Klienta úhradu i takto vynaložených nákladů.
 5. Veškeré odměny a vyúčtované náklady jsou splatné ve stanovených termínech uvedených na faktuře.
 6. Agentura si vyhrazue právo průběžně účtovat poskytnuté služby v návaznosti na provedené práce (včetně dílčí fakturace) nebo požadovat zálohovou platbu před poskytnutím služeb, obvykle ve výši 30 % odměny za služby převyšující částku 100.000,- Kč.
 7. Pokud je klient v prodlení s jakoukoli platbou Agentuře, má Agentura právo požadovat úroky z prodlení ve výši, 0,05 % denně z dlužné částky Agentura si vyhrazuje právo pozastavit či ukončit poskytování služeb do té doby, dokud nejsou veškeré dlužné částky uhrazeny. Tento postup platí rovněž v případě, že se služby, které byly poskytnuty do té doby, než Agentura poskytování svých služeb pozastavila či ukončila. Pokud k takovému pozastavení či ukončení dojde, Agentura nebude odpovědná za žádné škody z toho vyplývající.
 8. Za účelem kompenzace neuhrazených částek je Agentura oprávněna započítat jakoukoli svoji pohledávku vůči klientovi proti závazku, který k němu má.

Vzájemná komunikace

 1. Komunikace mezi Agenturou a Klienty se uskutečňuje v českém jazyce, není-li dohodnuto jinak, a to následujícími způsoby:
  • osobně,
  • telefonicky,
  • písemně,
  • elektronicky (e-mailem).
 1. Písemnosti doručované poštou zasílá Agentura na adresu bydliště, sídla společnosti / místa podnikání, uvedené v příslušné smlouvě, popř. na jinou dohodnutou adresu. Agentura zasílá písemnosti jako doporučené psaní nebo doporučené psaní s dodejkou.
 2. Pokud svým jednáním nebo opomenutím Klient zmařil doručení písemnosti a písemnost bude Českou poštou, s. p., vrácena jako nedoručitelná, účinky doručení nastávají v den, kdy bude zásilka vrácena Agentuře. Účinky doručení nastávají i v případě, jestliže převzetí písemnosti Klient odmítne
 3. Písemnosti určené pro Klienta, které nejsou doručovány poštou, jsou v Agentuře oprávněni vyzvedávat Klient a jiné osoby, které Klient uvede ve zmocnění podepsaném před pracovníkem Agentury, nebo osoby, které se prokáží plnou mocí s úředně ověřeným podpisem Klienta.

Mlčenlivost a ochrana osobních údajů

 1. Agentura zachovává mlčenlivost o všech skutečnostech a pečlivě chrání všechny informace tvořící záznamy o klientovi, a to i ty, které byly využity při poskytování služeb, pokud však není Agentura povinna tyto informace předat pouze oprávněným osobám a institucím v souladu s právními předpisy. Agentura může, (pokud se klient výslovně nevyjádří písemně jinak) užívat v souvislosti s poskytováním služeb elektronické prostředky komunikace pro korespondenci, poskytování dokumentace a obecnou komunikaci s externími subjekty, klientem, klientovými poradci, konzultanty a právními zástupci.
 2. Klient souhlasí s tím, že Agentura je oprávněna odkazovat na služby poskytované Klientovi při jednání s třetí stranou a užívat je jako referenci, a to uvedením klientovy obchodní firmy, (jména nebo názvu) či loga a obecného rozsahu poskytovaných služeb. Podrobnosti týkající se služeb poskytovaných klientovi mohou být zveřejněny pouze s klientovým předchozím souhlasem.
 3. Klient zajistí a je vůči Agentuře odpovědný za to, že zpracovává veškeré osobní údaje předané Agentuře v souvislosti s poskytováním služeb v souladu s příslušnými právními předpisy a že Agentura bude oprávněna tyto osobní údaje dále zpracovávat v rozsahu nezbytném pro poskytnutí svých služeb.

Závěrečná ustanovení

 1. Agentura neodpovídá ve smyslu právních předpisů za škody způsobené okolnostmi, které nastaly nezávisle na vůli Agentury, které nemůže odvrátit nebo překonat a které jí brání ve splnění její povinnosti. Nastane-li některá z okolností vylučující odpovědnost, učiní Agentura opatření za účelem zmírnění nepříznivých dopadů na Klienta, jež lze od ní v přiměřeném rozsahu očekávat.
 2. Klient bere na vědomí, že při elektronickém přenosu dat elektronickou poštou prostřednictvím internetu či jiným způsobem může dojít ke ztrátě, prodlení, zachycení informací třetí stranou, poškození či jinému pozměnění dat, k jejich neúplnému předání nebo že nemusí být dodána vůbec. Agentura vynaloží přiměřené úsilí k zajištění toho, aby nebyla elektronicky přenášená data zavirovaná a aby neobsahovala jiné závady, jež by mohly poškodit jiný počítačový systém či způsobit jiné obtíže, a klient se zároveň zavazuje zajistit totéž u materiálů zasílaných Agentuře elektronickou formou. Protože však u elektronického přenosu dat nelze zaručit jeho bezpečnost či bezchybnost a důvěrnost takto přenášených informací může být ohrožována přístupem neoprávněných třetích osob, Agentura neponese žádnou odpovědnost vůči Klientovi za jakékoli škody, s výjimkou škod způsobených úmyslně, za jakékoli chyby, opomenutí, nároky či ztráty, které vzniknou v souvislosti s elektronickým přenosem informací Klientovi či klientovým poradcům, konzultantům či právním poradcům.
 3. Za případnou škodu způsobenou vadami provedeného překladu nebo tlumočení odpovídá Agentura do výše přijaté odměny.
 4. Agentura je oprávněna navrhnout změnu VOP. Pokud Klient návrh na změnu neodmítl, platí, že návrh na změnu přijal. Jestliže Klient návrh na změnu odmítne, má právo vypovědět s okamžitou účinností smlouvy, které jsou návrhem na změnu dotčeny, popř. všechny smlouvy, které tvoří rámcovou smlouvu.
 5. Pokud jsou VOP přeloženy do cizích jazyků, je rozhodný jazyk český.

VOP nabývají účinnosti dnem 1. 7. 2010.